Döviz Kurları


Arama


Çevirim İçi Üyeler
Sitemizde şuanda 17 tane çevirim içi ziyaretçi var.


İFRAZ - TEVHİT

 

İFRAZ ( AYIRMA ) İŞLEMLERİ
 
Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Ayrılacak taşınmaz malların üzerinde, rehin, irtifak hakkı veya şerh var ise bütün hak sahiplerinin muvafakatlarının alınması zorunludur.
 
İstenen Belgeler:
1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,
2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.
5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.
 
 
Mali Yönü:
1. Ayrılan taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan
değerinden az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu harcı tahsil edilir. İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanır.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Bu ücret her yevmiye için bir adet tahsil edilir. Ayrılan parça sayısı kadar tahsili doğru değildir.
 
 
TEVHİT (BİRLEŞTİRME)  
 
 
Birleştirme, tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini almasıdır.  
Aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür.
Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatlarının alınması zorunludur.
Birleştirilecek taşınmaz mallar üzerindeki haklar ve mükellefiyetler, yeni oluşan taşınmazlara geçer. Dışarıda yerleşik kişilerin Tevhit talepleri Türkiye'de yerleşik Türk uyruklular gibi yerine getirilir.
 
İSTENECEK BELGELER:
1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
2. Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,     tescil bildirimi ve kontrol raporu,
3. Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.
4. Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.
 
Mali Yönü  
1. Birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı Binde 9.9 oranında harç tahsil edilir. Birleştirme harcı birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınır. Bunda birleşen parsel sayısının önemi yoktur.
 
EMLAK - VERGİ KONULARI

GAYRİMENKUL SATIŞINDA GELİR VERGİSİ 

 

DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 

 

SATIŞ BEDELİ , BELEDİYE RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA İSE NASIL İŞLEM YAPILIR?

 

KİRA GELİRİ REHBERİEMLAK SEKTÖRÜ

GAYRİMENKUL ALIM- SATIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

 

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI TAPUDA AYRINTILAR

VEKALETNAMELER NASIL OLMALI

VEKİL TAYİN ETME TAPU SÖZLÜK

TAPU - KADASTRO İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TERİMLER YENİLİKLER


Duyurularİstanbul


 
 
ANA SAYFA | İLETİŞİM | SATIŞ | MİRAS İŞLEMLERİ | KAT İRTİFAKI | KAT MÜLKİYETİ | İPOTEK | İNTİFA HAKKI | BAĞIŞ (HİBE) | TRAMPA | SATIŞ VAADİ ŞERHİ | TAPU DANIŞMANLIĞI  | SÜKNA (OTURMA) HAKKI | ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA | KİRA ŞERHİ | AİLE KONUTU ŞERHİ | CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | İFRAZ - TEVHİT  | VEFA - ŞUFA - İŞTİRA | DİĞER İŞLEMLER | KADASTRO İŞLEMLERİ | ALIM SATIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER | 

Copyright © 2015 Tapu İşlemleri.
Bu site Web Site Dünyası tarafından hazırlanmıştır.
8599 sn.