Döviz Kurları


Arama


Çevirim İçi Üyeler
Sitemizde şuanda 21 tane çevirim içi ziyaretçi var.


VEFA - ŞUFA - İŞTİRA

 

VEFA (GERİ ALIM) HAKKI
 
Geri alım hakkı satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır.  Geri alım hakkı satış işlemi sırasında ya da satış işleminden sonra noterden düzenlenen sözleşme ile en çok 10 yıl için tesis edilebilir. Noterce düzenlenmiş sözleşmenin tapuya ibrazı halinde malikin, sözleşmede yetki  verilmişse geri alım hakkı lehdarının talebi ile tapu kütüğüne şerh edilir.
Geri alım hakkı, yeni malikin taşınmaz mal üzerindeki haklarını ve tasarruf yetkilerini kullanmasına engel değildir.
 
İstenecek belgeler:
1. Noter tasdikli sözleşme
2. Talepte bulunan veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.
3. Taşınmaz malı niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır.
 
Mali yönü:  
 
Tesisinde;
 
1. Satış anında resmi senet düzenlenmek üzere tesis ediliyorsa işlem için harç tahsil edileceğinden ayrıca bu hakkın tesisi için harç alınmaz.
2. Geri alım hakkının tapu siciline şerhi için düzenlenecek resmi senet nedeniyle, geri alım hakkının kullanılmasında ödenecek bedel üzerinden bu hakları edinenlerden Binde 7.5 oranında damga resmi tahsil edilir. 
3. Ayrıca noterden düzenlenmişse, hakkı iktisap edenden binde 5.94 oranında tapu harcı tahsil edilir.
4. Döner sermaye İşletmesince belirlenen oranda ücret
 
Terkininde ;
 
- Süreli Geri alım haklarında sürenin dolması halinde veya sicile şerhinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde malikin talebi ile ya da hak sahibin zaman söz konusu olmaksızın her durumdaki talebi ile, maktu terkin harcı tahsil edilir.  
- Geri alım hakkının kullanılmasıyla malik adına tescilde ve kamulaştırma veya mahkeme kararı gereği terkinde ayrıca terkin harcı alınmaz.
 
ŞUFA HAKKI (ÖNALIM)

Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.  
Kanuni Şufa
Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakları vardır. Bu hak kanun tarafından tanındığından kanuni şufa hakkı denmektedir. Kanuni şufa hakkının tapu kütüğüne şerhine gerek yoktur. Taşınmaz malda hisse sahibi olmak bu hakka sahip olmak için yeterlidir. Hissenin çok veya az oluşunun da önemi yoktur.
Şufa hakkının kullanılmasına esas olmak üzere, tapuda yapılan satışları şufa hakkı sahibine ihbar yükümlülüğü satıcıya ve yeni alıcıya aittir. Tapu sicil müdürlüğünün ihbar yükümlülüğü yoktur. Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmelidir . Bu haktan feragat edilebilir. Feragat noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne başvurarak da yapılabilir. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulması halinde feragat edenin beyanı tescil istem belgesine yazılarak tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh edilir. Feragatın bedelli veya bedelsiz yapılmış olmasının tapu sicili açısından bir önemi yoktur.
Sözleşmeden Doğan Şufa 
Bir taşınmaz malın maliki veya hissedarı tarafından o taşınmaz üzerinde mülkiyet payı bulunmayan bir üçüncü kimseye sözleşme ile tanınan şufa hakkıdır.
Bu şufa sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir.  Şufa hakkının tapu siciline şerhi, malik veya yetkili temsilcinin yazılı istemi ile olur. Ancak şufa sözleşmesinin de şerh istemi ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir. Şerh isteme yetkisi şufa hakkı sahibine de verilebilir.

İşlemin Mali Yönü
Taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.94 oranında harç tahsil edilir.
Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.
Bu hakların terkini için maktu terkin harcı tahsil edilir
 
 
İŞTİRA HAKKI (ALIM)
Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer. Ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur. Bu süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir.  
İştira sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir
 
İşlemin Mali Yönü
Taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.94 oranında harç tahsil edilir.
Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.
Bu hakların terkini için maktu terkin harcı tahsil edilir
EMLAK - VERGİ KONULARI

GAYRİMENKUL SATIŞINDA GELİR VERGİSİ 

 

DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 

 

SATIŞ BEDELİ , BELEDİYE RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA İSE NASIL İŞLEM YAPILIR?

 

KİRA GELİRİ REHBERİEMLAK SEKTÖRÜ

GAYRİMENKUL ALIM- SATIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

 

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI TAPUDA AYRINTILAR

VEKALETNAMELER NASIL OLMALI

VEKİL TAYİN ETME TAPU SÖZLÜK

TAPU - KADASTRO İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TERİMLER YENİLİKLER


Duyurularİstanbul


 
 
ANA SAYFA | İLETİŞİM | SATIŞ | MİRAS İŞLEMLERİ | KAT İRTİFAKI | KAT MÜLKİYETİ | İPOTEK | İNTİFA HAKKI | BAĞIŞ (HİBE) | TRAMPA | SATIŞ VAADİ ŞERHİ | TAPU DANIŞMANLIĞI  | SÜKNA (OTURMA) HAKKI | ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA | KİRA ŞERHİ | AİLE KONUTU ŞERHİ | CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | İFRAZ - TEVHİT  | VEFA - ŞUFA - İŞTİRA | DİĞER İŞLEMLER | KADASTRO İŞLEMLERİ | ALIM SATIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER | 

Copyright © 2015 Tapu İşlemleri.
Bu site Web Site Dünyası tarafından hazırlanmıştır.
3864 sn.